Tìm theo ngữ nghĩa

Từ phổ biến: Black-body spectrum, One-dimensional motion, Caoutchouck