Tìm theo ngữ nghĩa

Từ phổ biến: Voltaic battery, Couple, Newtonian cosmology