Tìm theo ngữ nghĩa

Từ phổ biến: Advanced gas-cooled reactor, Monocentric beam, Doughnut