Tìm theo ngữ nghĩa

Từ phổ biến: Slave clock, Thermal current, Cryotron-film