Absolute Black

Ngữ nghĩa & Giải thích

Đen tuyệt đối

Xem thêm từ liên quan