Absolute conjunction

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự giao hội tuyệt đối

Xem thêm từ liên quan