Acceptor centre

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tâm nhận, axeto

Xem thêm từ liên quan