Acceptor circuit

Ngữ nghĩa & Giải thích

Mạch nhận

Xem thêm từ liên quan