Accuracy

Ngữ nghĩa & Giải thích

Closeness of a measurement to the standard value of that quantity

Độ chính xác, tính chính xác

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến