Angular frequency

Ngữ nghĩa & Giải thích

Symbol $\omega$. A quantity proportional to the frequency $f$of a periodic phenomenon but having the dimensions of angular velocity $\omega = 2\pi f$

Tần số góc

Từ đồng nghĩa

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến