Arc-lamp carbon

Ngữ nghĩa & Giải thích

Điện cực than của hồ quang

Xem thêm từ liên quan