Armoured cable

Ngữ nghĩa & Giải thích

Cáp bọc

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến