Atomic volume

Ngữ nghĩa & Giải thích

The relative atomic mass of an element divided by its density, usually expressed in cm3mol-1.

Thể tích nguyên tử.

Xem thêm từ liên quan