Average cross-section

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tiết diện trung bình

Xem thêm từ liên quan