Average energy

Ngữ nghĩa & Giải thích

Năng lượng trung bình

Từ đồng nghĩa

Xem thêm từ liên quan