Ball-Shaped

Ngữ nghĩa & Giải thích

Dạng (quả) cầu

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến