Bifid

Ngữ nghĩa & Giải thích

(bị) tách (thành) đôi

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến