Bimetallic

Ngữ nghĩa & Giải thích

(thuộc) lưỡng kim

Xem thêm từ liên quan