Bimetallic compensator

Ngữ nghĩa & Giải thích

Cái bổ chính lưỡng kim

Xem thêm từ liên quan