Black-body spectrum

Ngữ nghĩa & Giải thích

Phổ bức xạ vật đen

Từ đồng nghĩa

Xem thêm từ liên quan