Boundary

Ngữ nghĩa & Giải thích

The outer region (area) of a substance beyond which the specified substance does not exist.

Giới hạn , biên , biên giới

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến