Breadth of special lines

Ngữ nghĩa & Giải thích

độ rộng của các vạch phổ

Xem thêm từ liên quan