Brush

Ngữ nghĩa & Giải thích

An electrical contact to a moving commutator on a motor or generator.

Chổi

Xem thêm từ liên quan