Cable box

Ngữ nghĩa & Giải thích

 Hộp nối (dây) cáp , măng  sông ( dây) cáp

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến