Calibrated

Ngữ nghĩa & Giải thích

(Đã) định cỡ, (đã) lấy mẫu, (đã) chia độ

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến