Capsule

Ngữ nghĩa & Giải thích

1. Ngòi nổ, kíp nổ

2. Hộp kín, buồng kín

 

Xem thêm từ liên quan