Catastrophe

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tai họa

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến