Chopping characteristic

Ngữ nghĩa & Giải thích

Đường đặc trưng dốc xuống

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến