Circular frequency

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tần số góc

 

 

Từ đồng nghĩa

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến