Coefficient of thermal expansion

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hệ số nở vì nhiệt

Xem thêm từ liên quan