Compressibility

Ngữ nghĩa & Giải thích

Symbol k. The reciprocal of bulk modulus.

k = -V-1dV/dp

where dV/dp is the rate of change of volume V with pressure p

Hệ số nén (là một đại lượng nghịch đảo của suất nén). Kí hiệu k với

k = -V-1dV/dp

với dV/dp là tốc độ biến thiên của thể tích V theo áp suất p

 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến