Concave

Ngữ nghĩa & Giải thích

Curving inwards

Lõm vào (cong vào)

Xem thêm từ liên quan