Concave mirror

Ngữ nghĩa & Giải thích

Type of spherical mirror which can form either inverted real images or erect virtual images

Gương cầu lõm (loại gương cầu có thể tạo nên những ảnh thật ngược chiều vật hoặc những ảnh ảo cùng chiều)

Xem thêm từ liên quan