Concavo-concave

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hai mặt lõm, lõm-lõm

Xem thêm từ liên quan