Concentric cable

Ngữ nghĩa & Giải thích

Cáp đồng tâm

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến