Cone-shaped

Ngữ nghĩa & Giải thích

Có dạng hình nón, có dạng mặt nón

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến