Conservative

Ngữ nghĩa & Giải thích

Bảo toàn

 

Xem thêm từ liên quan