Continuous

Ngữ nghĩa & Giải thích

Liên tục

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến