Convexo-concave

Ngữ nghĩa & Giải thích

Lồi-lõm

Xem thêm từ liên quan