Corpuscular

Ngữ nghĩa & Giải thích

(Thuộc) hạt

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến