Corpuscular character

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tính chất hạt

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến