Corpuscular current

Ngữ nghĩa & Giải thích

Dòng hạt

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến