Corpuscular theory of light

Ngữ nghĩa & Giải thích

Lý thuyết hạt cổ điển cho ánh sáng 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến