Covalent crystal

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tinh thể cộng hóa trị

Xem thêm từ liên quan