Crystal-stabilized

Ngữ nghĩa & Giải thích

Ổn định bằng tinh thể (áp điện)

 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến