Curie-equivalent

Ngữ nghĩa & Giải thích

Đương lượng curi

 

Xem thêm từ liên quan