Cylindrical coordinate

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tọa độ trụ

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến