Deflectivity

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tính uốn được.

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến