Degenerated

Ngữ nghĩa & Giải thích

(Bị) suy biến , (độ) suy biến.

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến