Dehydrate

Ngữ nghĩa & Giải thích

Loại nước.

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến