Diatomic

Ngữ nghĩa & Giải thích

Lưỡng nguyên tử , hai nguyên tử

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến