Diffusible

Ngữ nghĩa & Giải thích

Khuếch tán được

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến