Diffusiometer

Ngữ nghĩa & Giải thích

Khuếch tán kế

Xem thêm từ liên quan